www.Energi.cz

Tato doména je na prodej / this domain is for sale.

Vlastnictví domény Energi.cz vám umožní provozovat na adrese www.Energi.cz jakoukoli vlastní prezentaci, firemní či osobní www stránky, e-shop nebo jinou www službu. Také budete moci používat e-mail ve tvaru jméno@Energi.cz. Propagujte svůj (firemní) web v každém e-mailu, který někomu pošlete!

Tato doména je v rámci internetu unikátní, takže uspokojen může být pouze první zájemce. V případě zájmu jděte na stránky Domenia, kde si vyžádáte cenu a případně další informace. Telefonicky nás můžete kontaktovat na čísle 725 320 130.

Návštěvnost domény (od 3.8.2015):

TOPlist

This domain is for sale. For details, please, go to Domenia website and ask your price. You can also contact us by phone at +420 725 320 130.


Energie

Energie je základní stavební kámen celého vesmíru. Bez ní by neexistovalo nic, co známe. Toto je příběh o energii a jejím významu v našem životě.

Všechno začíná naším vlastním tělem. Každý den potřebujeme energii k tomu, abychom vstali z postele, vařili si snídani a vyrazili do práce nebo školy. Tuto energii získáváme z potravy, kterou jíme. Jídlo obsahuje chemickou energii, kterou naše tělo přeměňuje na palivo, které potřebuje k fungování. Je to jako natankovat auto. Když máme dostatek energie, cítíme se silní a plní života.

Ale energie je důležitá i pro náš svět. Většina energie na Zemi pochází ze Slunce. Sluneční paprsky obsahují obrovské množství energie, kterou naše planeta absorbuje a používá k tomu, aby udržela teplotu a umožnila život. Sluneční energie je také základem pro fotosyntézu, proces, kterým rostliny vytvářejí potravu a kyslík.

Ale Slunce není jediným zdrojem energie na Zemi. Větrné turbíny a vodní elektrárny využívají energii větru a vody k výrobě elektřiny. Fosilní paliva, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, jsou dalším zdrojem energie, který používáme k vytápění domů a pohonu vozidel. Tyto zdroje však mají negativní vliv na životní prostředí a přispívají k globálnímu oteplování.

Proto je důležité hledat nové způsoby získávání energie, které nezatěžují planetu. Jedním z nich je jaderná energie, která využívá štěpné reakce atomů k výrobě elektřiny. Je to velmi efektivní způsob získávání energie, ale také nese rizika spojená s jadernými haváriemi a radioaktivním odpadem.

Dalším slibným směrem je vývoj obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely a větrné turbíny. Tyto technologie se stále více rozvíjejí a stávají se čím dál tím dostupnějšími. Jsou to čisté zdroje energie, které neprodukují emise skleníkových plynů a nepoškozují životní prostředí.

Energie je tedy klíčovým prvkem našeho života a naší planety. Musíme si být vědomi jejího významu a hledat způsoby, jak ji získávat udržitelně a ohleduplně k životnímu prostředí. To je výzva, kterou máme před sebou, ale také velká příležitost k vytvoření lepšího a čistšího světa pro budoucí generace.

 1. Základy energie: Energie je schopnost vykonat práci nebo provést změnu. Existuje několik různých forem energie, jako je kinetická (pohybová) energie, potenciální energie, tepelná energie, elektrická energie a mnoho dalších.
 2. Energie ve vesmíru: Slunce je největším zdrojem energie pro naši planetu. Sluneční energie je využívána k vytápění Země, výrobě elektřiny pomocí solárních panelů a podporuje ekosystémy na celém světě.
 3. Fosilní paliva a jejich vliv: Většina světové energetiky je stále závislá na fosilních palivech, jako je ropa, uhlí a zemní plyn. Tyto zdroje energie přispívají k emisím skleníkových plynů a klimatickým změnám.
 4. Obnovitelné zdroje energie: Obnovitelné zdroje energie, jako je větrná energie, solární energie, vodní energie a geotermální energie, jsou klíčem k budoucnosti udržitelné energetiky. Tyto zdroje mají nižší vliv na životní prostředí.
 5. Energetická účinnost: Snížení spotřeby energie a zvýšení energetické účinnosti je důležitým krokem k udržitelnější energetické budoucnosti. Moderní technologie a inovace mohou hrát klíčovou roli v dosažení tohoto cíle.
 6. Jaderná energie: Jaderná energie je dalším způsobem, jak vyrábět elektřinu, ale vyvolává kontroverze kvůli riziku jaderných havárií a problémům s nakládáním s jaderným odpadem.
 7. Budoucnost energie: V budoucnosti se očekává, že bude více důrazu kladen na udržitelnost a obnovitelné zdroje energie. Elektromobilita, baterie s vysokou kapacitou a energetické úložiště budou hrát klíčovou roli v nové energetické ekonomice.
 8. Energie ve vašem životě: Energie je důležitou součástí vašeho každodenního života. Od spotřeby elektřiny v domácnosti až po pohonné hmoty pro vaše vozidlo, máme mnoho způsobů, jak ovlivnit naši energetickou stopu.
 9. Globální energetické výzvy: Výzvy v oblasti energie nejsou jen technické, ale také politické a ekonomické. Řešení těchto výzev vyžaduje spolupráci na globální úrovni.
 10. Energie a kultura: Energie má také kulturní vliv a odráží se v umění, literatuře a kultuře vůbec. Například průmyslová revoluce změnila způsob, jakým lidé žijí a pracují.
 11. Úspory energie: Úspory energie jsou klíčovým způsobem, jak snížit náklady na energii, chránit životní prostředí a zlepšit pohodlí vašeho domova. I drobné změny a návyky mohou mít výrazný vliv na vaše účty za energii a mohou přispět k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Nad těmito tématy lze vést rozsáhlejší diskuse a zkoumat je podrobněji. Energie je stále klíčovým faktorem pro naši budoucnost, a jak se technologie a naše společnost vyvíjejí, je důležité se zajímat o udržitelné a efektivní způsoby, jak ji využívat.

Fosilní paliva

Fosilní paliva, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, byla po staletí hlavním zdrojem energie pro lidskou společnost. Tyto zdroje energie byly klíčové pro průmyslovou revoluci a rychlý růst naší moderní ekonomiky. Bohužel, přes svou efektivitu a dostupnost, mají fosilní paliva vážné negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

 1. Emise skleníkových plynů: Spalování fosilních paliv produkuje obrovské množství skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4). Tyto plyny jsou hlavní příčinou globálního oteplování a změn klimatu. Zvyšují teplotu naší planety, což má mnoho negativních důsledků, jako jsou extrémní povětrnostní jevy, vzestup hladiny moří a ohrožení biodiverzity.
 2. Znečištění ovzduší: Spalování fosilních paliv také produkuje emise škodlivých látek, jako jsou síra a dusík oxidy, které způsobují znečištění ovzduší. To má vážné důsledky pro lidské zdraví, zejména pro lidi žijící v blízkosti průmyslových oblastí a dopravních cest.
 3. Voda a půda: Těžba fosilních paliv může způsobit kontaminaci vody a půdy. Úniky ropy do moří a řek mohou způsobit katastrofální účinky na ekosystémy a mořský život. Těžba uhlí může znečišťovat půdu a podzemní vodu těžkými kovy a toxickými látkami.
 4. Závislost na dovozu: Mnoho zemí je závislých na dovozu fosilních paliv, což může zvyšovat energetickou zranitelnost a geopolitické napětí. Tato závislost může také vystavit zemi výkyvům cen fosilních paliv na světovém trhu.
 5. Omezené zásoby: Fosilní paliva jsou omezeným zdrojem, což znamená, že jednoho dne budou vyčerpány. Toto je vážná výzva pro budoucnost, protože společnost bude muset hledat alternativní zdroje energie.

Abychom omezili negativní dopady fosilních paliv, je nezbytné snížit naši závislost na nich a přecházet na čistější a udržitelnější zdroje energie, jako jsou obnovitelné zdroje (solární, větrná, hydropower) a jaderná energie. To může pomoci snížit emise skleníkových plynů, ochránit životní prostředí a zlepšit kvalitu života pro současné i budoucí generace.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje, které se mohou regenerovat a jsou nevyčerpatelné v krátkém nebo středním horizontu. Tyto zdroje představují klíčovou součást snahy o snížení negativních dopadů na životní prostředí a omezování závislosti na fosilních palivech. Zde je několik důležitých aspektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie:

 1. Solární energie: Slunce je největším zdrojem energie na Zemi. Solární panely a solární tepelné systémy umožňují přeměnit sluneční světlo na elektřinu a teplo. Tato technologie je stále efektivnější a dostupnější, což umožňuje lidem využívat solární energii pro své domovy a podniky.
 2. Větrná energie: Větrné turbíny využívají sílu větru k výrobě elektřiny. Větrná energie je čistý zdroj energie, který nevytváří emise ani neznečišťuje životní prostředí. Větrná energie je čím dál tím běžnější na venkově i ve městech.
 3. Vodní energie: Vodní elektrárny využívají tok vody k pohonu turbín a výrobě elektřiny. Tyto elektrárny mohou být buď velké, jako je přehrada, nebo malé, jako je vodní kolo. Vodní energie je stabilní a spolehlivý zdroj energie.
 4. Biomasa: Biomasa zahrnuje organický materiál, jako jsou dřevo, rostlinné zbytky a biologický odpad. Tato biomasa může být spalována nebo převedena na bioplyn nebo biopaliva. Využívání biomasy jako zdroje energie může snížit emise CO2 a pomoci využít odpady.
 5. Geotermální energie: Tato forma energie využívá tepla zemského jádra, které se šíří na povrch. Geotermální elektrárny vytvářejí elektřinu a mohou být efektivní v oblastech s aktivní sopečnou činností.
 6. Oceánská energie: Oceány nabízejí různé zdroje energie, jako je energie přílivu a odlivu, vlnová energie a teplotní rozdíly v moři. Tyto technologie jsou stále ve vývoji, ale mají potenciál stát se důležitými zdroji obnovitelné energie.
 7. Výzkum a inovace: Stále probíhá výzkum a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie. To zahrnuje vylepšené baterie pro ukládání energie, energeticky efektivní technologie a lepší způsoby integrace obnovitelných zdrojů do energetických sítí.

Přechod na obnovitelné zdroje energie má několik klíčových výhod. Pomáhá snižovat emise skleníkových plynů, zlepšuje kvalitu ovzduší, snižuje závislost na nestabilních trzích s fosilními palivy a podporuje udržitelný růst. Je to také důležitý krok směrem k ochraně životního prostředí pro budoucí generace.

Perspektivy vývoje energie z obnovitelných zdrojů

Vývoj v oblasti energie z obnovitelných zdrojů slibuje pokračující růst a inovace z technického a technologického hlediska, což má důsledky i pro cenu těchto technologií. Zde jsou některé hlavní trendy a očekávání:

Technický a technologický vývoj:

 1. Zvýšená účinnost: Inženýři a vědci pracují na zvýšení účinnosti solárních panelů, větrných turbín, baterií a dalších technologií. Zlepšená účinnost znamená, že budeme moci vyrábět více energie ze stejného množství obnovitelných zdrojů.
 2. Lepší skladování energie: Jedním z hlavních problémů s obnovitelnou energií je její nepředvídatelnost. Vývoj baterií a úložišť energie umožní lepší skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů, což zase zvýší spolehlivost a dostupnost této energie.
 3. Inovace větrných turbín: Větrná energie má obrovský potenciál, a inovace v konstrukci a umístění větrných turbín ji mohou ještě více využít. Vývoj větrných turbín na volném moři (offshore) a vylepšená aerodynamika zvyšují efektivitu tohoto zdroje.
 4. Pokroky v solárních technologiích: Nové materiály a technologie pro solární panely mohou zvýšit jejich účinnost a snížit náklady na výrobu. Například tenké vrstvy solárních panelů a perovskitové solární články jsou oblastmi, které se stále vyvíjejí.
 5. Výzkum vodíkových palivových článků: Vodíkové palivové články mají potenciál stát se důležitým způsobem ukládání a přenosu energie, zejména v odlehlých oblastech, kde tradiční elektrické sítě nejsou dostupné.

Cenový vývoj:

 1. Pokles nákladů: Cena technologií pro obnovitelné zdroje energie již v minulosti výrazně klesla a tento trend by měl pokračovat. Levnější solární panely, větrné turbíny a baterie umožní více lidem investovat do obnovitelné energie.
 2. Konkurence: Konkurence mezi výrobci solárních panelů, větrných turbín a baterií se zintenzivňuje. To by mělo dále snižovat ceny těchto technologií.
 3. Finanční podpora: Státy a mezinárodní organizace investují do výzkumu a rozvoje obnovitelných zdrojů energie a podporují tyto technologie formou dotací a daňových úlev. To může dále snížit náklady na obnovitelnou energii.

Celkově lze očekávat, že obnovitelné zdroje energie budou stále více konkurenceschopné ve srovnání s tradičními fosilními palivy a že jejich podíl na celkové energetické spotřebě bude růst. To je pozitivní zpráva pro boj proti změně klimatu a snižování závislosti na nestabilních trzích s fosilními palivy.

 

Energetická účinnost

Energetická účinnost je klíčovým tématem, které by mělo zajímat každého majitele domu. Může znamenat rozdíl mezi vysokými energiovýdaji a úsporami, pohodlím a nepohodlím a dokonce i mezi znečištěním životního prostředí a jeho ochranou. Zde je několik zajímavých myšlenek na toto téma:

 1. Spotřeba energie ve vašem domě: Jste si vědomi, kolik energie váš domov skutečně spotřebovává? Energetický audit může být užitečným nástrojem pro identifikaci oblastí, kde lze dosáhnout úspor. Možná budete překvapeni tím, kolik energie uniká z vašeho domu kvůli nedostatečné izolaci, zastaralým spotřebičům nebo neefektivním systémům vytápění a chlazení.
 2. Modernizace domu: Jedním z prvních kroků k zvýšení energetické účinnosti domu je modernizace. To může zahrnovat výměnu starých oken za energeticky účinné, izolaci stěn a střechy, instalaci programovatelných termostatů a výměnu starých spotřebičů za novější, úspornější modely.
 3. Spotřebiče a osvětlení: Pamatujte na to, že moderní spotřebiče a osvětlení jsou často mnohem efektivnější než starší modely. Výměnou starých žárovek za LED žárovky a výběrem spotřebičů s certifikátem ENERGY STAR můžete výrazně snížit spotřebu energie ve vašem domě.
 4. Izolace a těsnost budovy: Dobrá izolace je klíčová pro udržení teploty ve vašem domě stabilní a minimalizaci ztrát tepla. Také je důležité zajistit, aby vaše budova byla těsně uzavřená, aby unikála co nejméně vzduchu. To vám pomůže udržet komfortní teplotu a snížit náklady na vytápění a chlazení.
 5. Obnovitelná energie: Zvažte možnost instalace solárních panelů na střechu vašeho domu. Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj energie, který může snížit vaše náklady na elektřinu a dokonce vám umožnit prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.
 6. Programy a dotace: Mnoho vlád a místních úřadů nabízí programy a dotace na podporu energetické účinnosti domů. Zjistěte, zda máte nárok na nějaké finanční podpory pro své projekty v oblasti energetické účinnosti.
 7. Uvědomění si spotřeby: Jednoduchým způsobem, jak zvýšit energetickou účinnost, je zvýšit uvědomění o spotřebě energie. Měřte svou spotřebu, sledujte své účty za energii a hledejte způsoby, jak můžete snížit svou ekologickou stopu.

Energetická účinnost není jen o úspoře peněz, ale také o ochraně životního prostředí. Malé změny ve vašem domě mohou mít velký vliv na celkovou energetickou účinnost a pomoci snížit emise skleníkových plynů. Je to investice do budoucnosti, která se vyplatí v mnoha ohledech.

Úspory energie jsou klíčovým způsobem, jak snížit náklady na energii, chránit životní prostředí a zlepšit pohodlí vašeho domova. I drobné změny a návyky mohou mít výrazný vliv na vaše účty za energii a mohou přispět k udržitelnějšímu životnímu stylu. Zde je několik jednoduchých tipů:

 1. LED žárovky: Vyměňte staré žárovky za LED žárovky. Jsou nejen úspornější, ale také vydrží mnohem déle, což vám ušetří peníze na nákup a výměnu žárovek.
 2. Termostaty: Instalujte programovatelný termostat. Tímto způsobem můžete snížit teplotu v domě, když nikdo není doma, a zase ji zvýšit před návratem. To snižuje náklady na vytápění a chlazení.
 3. Izolace: Zkontrolujte, zda jsou vaše okna, dveře a střecha dobře izolované. Špatná izolace může způsobit únik tepla a zvýšit náklady na energii.
 4. Pravidelná údržba: Udržujte vaše vytápění a chladící systémy v dobrém stavu. Pravidelná údržba, jako je čištění filtrů a kontrola těsnosti trubek, může zvýšit jejich efektivitu.
 5. Vypnuté spotřebiče: Vypínání elektronických spotřebičů, když je nepoužíváte, může snížit tzv. "standby" spotřebu energie. Použijte zásuvkový proužek se spínačem, abyste mohli snadno vypnout všechny spotřebiče najednou.
 6. Osvětlení: Zhasínejte světla, když opouštíte místnost. Používejte přirozené světlo, když je to možné, a instalujte senzory pohybu, které automaticky vypínají osvětlení, když nikdo není v místnosti.
 7. Energeticky efektivní spotřebiče: Pokud máte možnost, vybírejte energeticky efektivní spotřebiče s certifikátem ENERGY STAR. Tyto spotřebiče jsou navrženy tak, aby spotřebovávaly méně energie.
 8. Zavřené okno: Při vytápění nebo chlazení si dejte pozor na otevřená okna. Ztráta tepla nebo chladu z otevřených oken může zvýšit spotřebu energie.
 9. Zateplení trubek: Zateplení trubek teplé vody může pomoci udržet teplotu vody stabilní a snížit ztráty tepla na cestě od ohřívače kohoutku.
 10. Zeleň kolem domu: Zasaďte stromy a keře kolem vašeho domu. To může sloužit jako přirozená izolace a snížit potřebu vytápění a chlazení.

Takové malé úsporné kroky mohou přinést významné úspory energie a zároveň pomoci ochránit životní prostředí tím, že snižují emise skleníkových plynů. Navíc budete moci využít nižších účtů za energii k financování dalších projektů či aktivit ve vašem domově.

 


reklama::

Aktuální adresy a kontakty:

1. Energi Magnit s.r.o.
2. ENERGI, s.r.o.
3. ENERGI GROUP CZ s.r.o.
4. KTL-ENERGI s.r.o.
5. WAT - ENERGI s.r.o.
6. ENERGI BB, s.r.o.
7. Energi LIDER s. r. o.
8. Energi Club, s.r.o.

 

1. Energi Magnit s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Jaurisova 1501/19, 140 00, Praha - Nusle

Identifikační číslo:

24766151

 

2. ENERGI, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Burianovo náměstí 105/11, 616 00, Brno - Žabovřesky

Identifikační číslo:

25306804

 

3. ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Jasanová 3173, 415 01, Teplice

Identifikační číslo:

25424670

 

4. KTL-ENERGI s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Tovární 1553, 535 01, Přelouč

Identifikační číslo:

27503119

 

5. WAT - ENERGI s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Jiráskova 1128, 347 01, Tachov

Identifikační číslo:

28024737

 

6. ENERGI BB, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Pražská třída 799/15a, 500 04, Hradec Králové - Kukleny

Identifikační číslo:

28777328

 

7. Energi LIDER s. r. o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Cimburkova 730/27, 130 00, Praha - Žižkov

Identifikační číslo:

28901274

 

8. Energi Club, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Na Výsluní 246/10, 362 63, Dalovice

Identifikační číslo:

29159881

 


Alternativní adresy a kontakty:

 

HELLENIC ENERGY a.s.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Durďákova 1786/5, 613 00, Brno - Černá Pole

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Nature Energy, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Kotlářská 902/53, 602 00, Brno - Veveří

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Auxilien Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Žitavského 496, 156 00, Praha - Zbraslav

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

RONA - ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Václava Ulmana 94, 273 03, Stochov - Honice

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

BNG Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Politických vězňů 912/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

DPU ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Revoluční 1082/8, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Bright Energy 2 s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Americká 579/17, 120 00, Praha - Vinohrady

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

CITY ENERGY, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Tovární 256, 463 34, Hrádek nad Nisou

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Marios Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Slavníkova 2357/9, 169 00, Praha - Břevnov

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

EICB Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Hodějovická 800, 370 06, Srubec

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Mystery Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Heinemannova 2695/6, 160 00, Praha - Dejvice

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

ENVIROMENT & ENERGY SOLUTIONS s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Durďákova 336/29, 613 00, Brno - Černá Pole

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

aWision energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Radoškov 15, 664 83, Přibyslavice

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Osma energy, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Skrýšov 70, 393 01, Pelhřimov

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Bright Energy 3 s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Americká 579/17, 120 00, Praha - Vinohrady

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Bright Energy 1 s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Americká 579/17, 120 00, Praha - Vinohrady

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

VKS - energy, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Parmská 361, 109 00, Praha - Horní Měcholupy

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Pellets Green Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Seifertova 545/44, 130 00, Praha - Žižkov

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Supernal Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Slavojova 579/9, 128 00, Praha - Nusle

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

EAST ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Thunovská 179/12, 118 00, Praha - Malá Strana

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

Fire Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

nábř. Otakara Ostrčila 257, 392 01, Soběslav - Soběslav III

Identifikační číslo:

nebylo přiděleno

 

ENERGY SYSTEM PROJECTS, a.s.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Ševce Matouše 111/14, 146 00, Praha - Krč

Identifikační číslo:

00417785

 

A.K.U.P.I. Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Čéčova 625/26, 370 04, České Budějovice - České Budějovice 3

Identifikační číslo:

01381431

 

NEW TECHNO ENERGY, SE

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Klimentská 1746/52, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo:

01416987

 

CCD ENERGY SE

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

U továren 999/31, 102 00, Praha - Hostivař

Identifikační číslo:

01436881

 

Enver Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Míšovická 455/8, 155 21, Praha - Zličín

Identifikační číslo:

01453327

 

INTERSEKCE ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Harantova 1134/17, 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí

Identifikační číslo:

01465597

 

SKYLOS ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

tř. Budovatelů 112/7, 434 01, Most

Identifikační číslo:

01496808

 

ZENERGO Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

696 14, Čejč 61

Identifikační číslo:

01524011

 

Gusto Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Liberecká 645, 463 34, Hrádek nad Nisou

Identifikační číslo:

01535293

 

Euro Energy Bohemia s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Horní 266/73, 700 30, Ostrava - Dubina

Identifikační číslo:

01541960

 

Czech Info Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Jiráskova 2106/7, 586 01, Jihlava

Identifikační číslo:

01546121

 

ENERGY EFFECT s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Českomoravská 142/18, 190 00, Praha - Vysočany

Identifikační číslo:

01560638

 

SES ENERGY, a.s.

Typ podnikatele:

Právnická osoba zahraniční

Sídlo:

Továrenská 210, 935 28, Tlmače, SK

Identifikační číslo:

01571770

 

Prokop Energy Solutions s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

V pěšinách 127, 251 64, Mnichovice - Božkov

Identifikační číslo:

01576232

 

Flue Solutions & Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Piletická 486, 503 41, Hradec Králové - Věkoše

Identifikační číslo:

01584596

 

Construction Energy Tech s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Primátorská 296/38, 180 00, Praha - Libeň

Identifikační číslo:

01585096

 

GURAPA ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Vlkova 631/24, 130 00, Praha - Žižkov

Identifikační číslo:

01615947

 

EPC Energy Performance Contracting s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Korunní 1143/84, 101 00, Praha - Vinohrady

Identifikační číslo:

01621556

 

Energy Adventure s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Slavojova 579/9, 128 00, Praha - Nusle

Identifikační číslo:

01637142

 

FLUID ENERGY, spol. s r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Livornská 442, 109 00, Praha - Horní Měcholupy

Identifikační číslo:

01639072

 

Positive Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Táboritská 880/14, 130 00, Praha - Žižkov

Identifikační číslo:

01649337

 

Natural Power and Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Betlémské náměstí 251/2, 110 00, Praha - Staré Město

Identifikační číslo:

01655442

 

GW Energy, s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Grafická 564/19, 150 00, Praha - Smíchov

Identifikační číslo:

01674561

 

ENERGY electric s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Buštěhradská 282, 272 03, Kladno - Dubí

Identifikační číslo:

01683942

 

One Energy Česká republika a.s.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha - Staré Město

Identifikační číslo:

01708864

 

H&H Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Olomoucká 774, 569 43, Jevíčko

Identifikační číslo:

01743953

 

Original Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Slavníkova 2357/9, 169 00, Praha - Břevnov

Identifikační číslo:

01747541

 

Silver Energy s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Nádražní 344/23, 150 00, Praha - Smíchov

Identifikační číslo:

01770292

 

B ENERGY s.r.o.

Typ podnikatele:

Právnická osoba

Sídlo:

Smetanova 683, 403 17, Chabařovice

Identifikační číslo:

22798901

 

 - Na začátek stránky -